Ασφαλιστικές υπηρεσίες

  • Ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.
  • Ερευνα αγοράς και διαπραγμάτευση των καλύτερων δυνατών όρων και ασφαλίστρων με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Δημιουργία και σύνθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων με στόχο τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών.
  • Διάμεσολάβηση για την έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου.
  • Διαρκής ενημέρωση και αναπροσαρμογή καλύψεων και παροχών του συμβολαίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
  • Ποιοτική εξυπηρέτηση στη διαχείριση των ζημιών, με γνώμονα την ταχύτητα και την ακρίβεια απαίτησης – αποζημίωσης.