| Στελέχη

Η ομάδα

Σταυρούλα
Δαρδάνη

Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από την έναρξη της εταιρείας. Ασχολείται με την έκδοση συμβολαίων και τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο ζωής σε ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις. Ξεκίνησε στον ασφαλιστικό χώρο από την Nationale Νederlanden το 1995 και συνέχισε το 2002 στη Front Line Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι έως το 2003.

Κατερίνα
Βοσνιάδου

Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από την έναρξη της εταιρείας. Ασχολείται με την έκδοση συμβολαίων και τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων. Ξεκίνησε στον ασφαλιστικό χώρο το 2001 στη Front Line Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι όπου παρέμεινε έως το 2003.

Ελένη Μπορμπαντωνάκη

Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από τον Σεπτέμβριο του 2019. Ασχολείται με την έκδοση συμβολαίων και τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Μαριαλένα Χρυσικού

Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από τoν Ιούνιο του 2010. Ασχολείται με την οικονομική διαχείριση της εταρείας.