Κλάδοι Ασφαλίσεων

1.Κλάδος Ζωής (Ατομικών και Ομαδικών)

  • α. Συνταξιοδοτικά προγράμματα
  • β. Νοσοκομειακές – εξωνοσοκομειακές ασφάλειες
  • γ. Ασφάλειες ατυχημάτων και ανικανοτήτων
  • δ. Ασφάλειες ζωής
  • ε. Unit Linked
  • στ. Παιδικά Αποταμιευτικά προγράμματα

2. Κλάδος Γενικών