Κλάδοι Ασφαλίσεων

1.Κλάδος Ζωής (Ατομικών και Ομαδικών)

 • α. Συνταξιοδοτικά προγράμματα
 • β. Νοσοκομειακές - εξωνοσοκομειακές ασφάλειες
 • γ. Ασφάλειες ατυχημάτων και ανικανοτήτων
 • δ. Ασφάλειες ζωής
 • ε. Unit Linked
 • στ. Παιδικά Αποταμιευτικά προγράμματα

2. Κλάδος Γενικών

 • α. Ασφάλειες περιουσιακών στοιχείων
 • β. Τεχνικές ασφάλειες
 • γ. Ασφάλειες αυτοκίνητων
 • δ. Ασφάλειες αστικής ευθύνης
 • ε. Ασφάλειες μεταφορών
 • στ. Ασφάλειες σκαφών
 • η. Ασφάλειες διάφορων κίνδυνων
 • ζ. Ασφάλειες Πιστώσεων