| Κλάδοι Ασφαλίσεων

1.Κλάδος Ζωής (Ατομικών και Ομαδικών)

 • Συνταξιοδοτικά προγράμματα
 • Νοσοκομειακές – εξωνοσοκομειακές ασφάλειες
 • Ασφάλειες ατυχημάτων και ανικανοτήτων
 • Ασφάλειες ζωής
 • Unit Linked
 • Παιδικά Αποταμιευτικά προγράμματα

2. Κλάδος Γενικών

 • Ασφάλειες αυτοκίνητων / μοτοσυκλετών
 • Τεχνικές ασφάλειες
 • Ασφάλειες περιουσιακών στοιχείων
 • Ασφάλειες αστικής ευθύνης
 • Ασφάλειες μεταφορών
 • Ασφάλειες σκαφών
 • Ασφάλειες διάφορων κίνδυνων
 • Ασφάλειες Πιστώσεων
 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση
 • Cyber Insurance